Alkemin – en kort historik

Forskare menar att alkemins tidiga historia har uppstått både i Kina, Egypten och Indien för ca: 2000 f.Kr. Den tidiga alkemin – var en sammanblandning av en mängd olika discipliner – astrologi, medicin, filosofi och naturvetenskap. Flertalet av upptäckterna inom alkemin var länkade till religiösa, andliga och materiella företeelser.

Varvid åtskilliga årtusenden av alkemisternas arbete gick åt för att försöka skapa guld och evigt liv genom alkemin. Ingetdera lyckades alkemin uträtta. På vägen av alla misslyckande upptäckte alkemisterna flera grundämnen och kemiska reaktioner – de lade grunden för vad vi idag kallar kemi. Människans behov av måluppfyllelser står alltid i relation till den tidens levnadsätt, livsbehov och tankesätt. Alkemin var en oerhört viktig del av den tidens människors vardagsliv – sammankopplad till både mat, dryck, symboler, astrologi och matematik – samt deras trosföreställningar om ett liv efter detta.

Egyptiernas Alkemi 3000 – 2000 år f.Kr

Egyptierna som levde kring Nilen skapade den högtstående Farao kulturen och grundlade sina vetenskaper inom både matematiken, astrologin och alkemin – i förhållande till deras religiösa och kulturella behov framställde man både tvål, parfym, vin, keramik och glas. Och mycket av de forna egyptiska vetenskaperna om vilka material, växter, örter, ämnen och metaller som kunde förenas, extrakteras, hettas upp eller kylas ned. Är vad vi idag skulle kunna kalla grundläggande kemiska kunskaper. Inom det medicinska området var egyptiernas förståelse över hur olika föreningar och extrakt av olika växter- och örter skulle utvinnas och reduceras. För få fram den bästa läkande effekten på patienten.

Grekernas Alkemi

När grekerna under Antiken vidareutvecklade alkemin mot ett mer filosofiskt och metodologiskt tillvägagångsätt. Resulterar det i atomläran, de fyra elementen – jord, luft eld och vatten. Metodologiska resonemang uppstod och skrevs ner. Aristoteles lär ha bevisat sin tes om att allting bestod av de fyra elementen på följande sätt. Ta en gren och stoppa den i lågorna från en eld. Efter en stund kommer det vätska från grenen. Alltså innehåller den vatten. När det börjar ryka från grenen ser man att den innehåller luft. Tillslut antänds grenen fullt ut av lågorna och blir eld. Slutligen blir den aska och jord. Under antiken vet alkemisterna om de sju metallerna – guld, silver, koppar, tenn, järn, bly och kvicksilver.

Arabernas Alkemi

Mycket av kunskaperna, metoderna och teorierna från egyptierna och grekerna brann upp när biblioteket i Alexandria brann ner år 47 f.Kr. Araberna insåg värdet av den kunskapen som fortfarande fanns och som inte brunnit upp i biblioteket i Alexandria. Och samlar in tidigare information, kunskaper och lärdomar från både matematiken, astrologin och alkemin. I slutet av 700-talet blev Bagdad centrum för kemiska experiment, metoder och teorier. Kalifens hovläkare under 700-talet i Bagdad Jabir Ibn Hayyan – känd som Geber i Västvärlden. Alkemisten Geber införde den naturvetenskapliga metoden och förespråkade att all kunskap måste prövas, utvärderas och experimenteras fram. Han erkände Aristoteles metoder och teorier som sanna och genomförde en rad olika experiment utifrån föregångarnas resultat och kunskaper. Geber upptäckte genom alkemins experimenterande grundämnena antimon och vismut. Han framställde det giftiga ämnet arsenik samt använde olika ämnen som rostskydd- och impregneringsmedel.

Europeisk Alkemi

Korstågens riddare i mellanöstern tar under hela 1200-talet med sina erövringar med sig alkemins böcker, texter och kunskaper när de återvänder tillbaka till Europa. Under hela 1400-och 1500 talet pågår en desperat försöksperiod att försöka framställa guld genom alkemin. Vilket inte lyckas. En europeisk alkemist som urskiljer sig från alla andra alkemisters jakt på att kunna framställa guld är Paracelsus. Han var en schweizisk läkare och alkemist. Intresset för Paracelsus var att skapa läkemedel och att förbättra apoteksväsendet. Metodologiskt är Paracelsus en empiriker – studera världen utifrån teorier, metoder och experiment – reella slutsatser kan endast säkerställas genom beprövade vetenskapliga metoder och tillvägagångsätt. Han framställde bland annat ett smärtstillande läkemedel från extrakt av vallmon.

Alkemin förvandlas till kemi

Startåret för transformeringen från den tidigare alkemin mot den mer vetenskapliga kemin kan dateras år 1783. Antoine Laurent de Lavoisier, föddes i Paris år 1743 och ses som en portalgestalt inom den moderna kemin. Massan i ett slutet system är alltid konstanstant blir Antoines viktigaste tes inom den moderna kemins framväxt och utveckling. Vad det gäller kemins uppbyggnad av atomer och grundämnenas omfattning och antal pågick den debatten långt in på 1800-talet. Under hela 1950-talet och frigör sig kemin från fysiken (tidigare ansåg kemin och fysiken i princip vara samma ämne). Idag är kemin verksam inom både molekylär biologin och biokemin – vilka studeras som egna discipliner och ämnen.